Dynasty tietopalvelu Haku RSS Limingan kunta

RSS-linkki

https://liminka01.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/69

Kuulutus tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta

Prokon Wind Energy Finland Oy on toimittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) Vaalan kuntaan sijoittuvan Painuan kanavan tuulivoimahankkeesta. Hankkeessa on kyse enintään yhdeksän tuulivoimalan rakentamisesta Painuan kana-van alueelle. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enimmillään 300 metriä ja yksikköteho kahdeksan megawattia (MW). Hankealueen koko on noin 1300 hehtaaria.
 
Hankealue sijaitsee Vaalan kunnan keskiosassa noin 17 kilometrin etäisyydellä Vaalan keskustaajamasta. Siikalatvan kuntaraja ulottuu lähimmillään noin viiden kilometrin etäisyydelle hankealueesta. Hanke koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta 110 kV:n ilmajohdosta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä huoltoteistä.
 
Tarkasteltavana on tuulipuiston osalta yksi hankevaihtoehto sekä niin kutsuttu nollavaihtoehto. Sähkön liityntäpisteenä tarkastellaan alustavasti liittymistä hankealueen itäpuolelle sijoittuvaan Kajave Oyj:n 110 kV:n voimajohtolinjaan, jonka liityntäpiste on Jylhämän sähköasemaan.
 
Arviointiohjelma nähtävillä
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen YVA-ohjelma ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 03.05.–02.06.2021 Kajaanin kaupungissa sekä Limingan, Muhoksen, Siikalatvan, Utajärven ja Vaalan kunnissa seuraavasti:
Kajaanin kaupungintalolla osoitteessa Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani sekä kuulutus lisäksi verkkosivuilla www.kajaani.fi/
Limingan kunnanvirastossa osoitteessa Liminganraitti 10, 91900 Liminka sekä kuulutus lisäksi verkkosivuilla www.liminka.fi/
Muhoksen asiointipisteessä osoitteessa Asematie 14, Muhos sekä kuulutus lisäksi verkkosivuilla www.muhos.fi/
Siikalatvan kunnantalossa osoitteessa Pulkkilantie 4, Pulkkila sekä kuulutus lisäksi verkkosivuilla www.siikalatva.fi/
Utajärven asiointipisteessä osoitteessa Vanhatie 46, Utajärvi sekä kuulutus lisäksi verkkosivuilla www.utajarvi.fi/
Vaalan kunnanvirastossa osoitteessa Vaalantie 14, Vaala sekä kuulutus lisäksi verkkosivuilla www.vaala.fi/
 
Lisäksi ohjelmaan voi tutustua Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Veteraanikatu 1, Oulu sekä sähköisenä YVA-menettelyä koskevalla verkkosivulla www.ymparisto.fi/pai-nuantuulivoimaYVA.
 
YVA-ohjelmaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa ELY-keskukselle viimeistään 02.06.2021 osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 86, 90101 OULU. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon POPELY/1300/2021.
 
ELY-keskus antaa YVA-ohjelmasta lausunnon, johon sisältyy yhteenveto YVA-ohjelmaan jätetyistä kannanotoista. Lausunto laitetaan viimeistään 02.07.2021 nähtäville YVA-menettelyä koskevalle verkkosivulle.
 
Yleisötilaisuus
Hankkeen YVA-ohjelman sekä laadittavan yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman
nähtävillä olojen yhteydessä järjestetään yhteinen, kaikille avoin yleisötilaisuus,
jossa hankkeesta on mahdollista saada lisätietoja. Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin
Microsoft Teamsin välityksellä. Osallistumislinkki tulee saataville hankkeen YVAmenettelyä
koskevalle verkkosivulle sekä Vaalan kunnan verkkosivuille. Tilaisuus pidetään
maanantaina 17.05.2021 klo 17.00–19.00.
 
Tämä kuulutus on pidetty nähtävillä ELY-keskuksen verkkosivujen (ely-keskus.fi/pohjois-
pohjanmaa) kuulutuksia -osiossa 03.05.–02.06.2021 aikana sekä vaikutusalueen
kunnissa. Kuulutus on julkaistu samanaikaisesti myös hankkeen YVA-sivulla (www.ymparisto.
fi/painuantuulivoimaYVA).
 
Lisätietoja:
Hanke:
hankekehittäjä Marko Kristola, Prokon Wind Energy Finland Oy
puh. 0400 466 134, m.kristola@prokon.fi
YVA-menettely:
maankäyttöasiantuntija Satu Karjalainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
puh. 0295 024 024, satu.maarit.karjalainen@ely-keskus.fi

Julkaistu: 30.04.2021 11.09